Hướng dẫn thêm ổ đĩa mới vào máy chủ centos – How to add new hard disk to Centos server

kiểm tra ổ đĩa mới thêm bằng fdisk -l

Thấy phần ổ đĩa mới: Disk /dev/sdb: 85.9 GB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors
gõ: fdisk /dev/sdb

Đã tạo xong phân vùng, tiến hành format sang định dạng ext4, lưu ý, phân vùng mới tạo từ sdb ở trên giờ là sdb1

Giờ ổ đĩa đã sẵn sàng, chỉ cần mount vào đâu đó thì chúng đã sẵn sàng sử dụng, ví dụ mount vào /net1

Đã thêm thành công

Để tự động mount ổ khi reboot, có thể thao tác bằng nhiều cách:
– Chạy tự động lệnh mount /dev/sdb1 /net1/ mỗi lần khởi động
– thêm vào /etc/fstab