Extent/Expand/Grow disk space đối với máy chủ ảo chạy linux

Máy chủ có 500GB ổ cứng, theo nhu cầu cần mở rộng lên 1TB
Máy chủ chạy centos 7 trên VMware
1, Lên VMWare, edit disk của máy chủ lên TB
2, Truy cập máy chủ centos:
– Scan lại disk

Đã thấy dung lượng tăng lên,  ổ đĩa tác động ở đây là /dev/sda, tiến hành fdisk

Khởi tạo physical volume

Lấy thông tin volume group hiện tại

Ta được name VG Name = centos_mm-adap1, tiến hành nhét sda4 vừa tạo vào volume group

Làm tương tự, mở rộng tiếp logical volume

Kiểm tra mount

Thấy LVM /dev/mapper/centos_mm–adap1-root
tiến hành resize, ở đây phân vùng xài ext4 nên sử dụng resize2fs

Kiểm tra lại thấy / đã có 1TB