Linux

Hướng dẫn thêm ổ đĩa mới vào máy chủ centos - How to add new hard disk to Centos server

kiểm tra ổ đĩa mới thêm bằng fdisk -l

Thấy phần ổ đĩa mới: Disk /dev/sdb: 85.9 GB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors gõ: fdisk /dev/sdb

Đã tạo xong phân vùng, tiến hành format sang […]

Cài đặt NFS server trên Ubuntu

Sửa file /etc/exports

bật service

Mở FW cho ESXi kết nối tới

 

Hướng dẫn cài đặt oracle client trên redhat 7 - How to install oracle client 12 on redhat

Chuẩn bị: – Redhat enterprise 7, có thể cài thêm repo: https://devopsvn.xyz/cai-dat-centos-repo-cho-redhat-rhel-7/ – Bộ cài Oracle client 12: https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/oracle12c-linux-12201-3608234.html Trên máy chủ linux, cài đặt các gói: unzip, gcc

[…]

Các thông số của CPU khi sử dụng lệnh top Cpu(s): 0.1%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st 0.1%us CPU đang sử dụng 0.1% năng lực xử lý cho […]