hansamu

Cấu hình Virtual Host trong Apache

Virtual Host Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Có một khái niệm khác được đề cập tới […]

Case: chat_id=428519060 noidung=’test’ body=”'{“chat_id”:”{}”,”text”:”{}”}”’.format(chat_id,noi_dung) KeyError: ‘”chat_id”‘ Nguyên nhân: do sử dụng hàm format, nên trong chuỗi có dấu { hoặc } sẽ bị lỗi. Xử lý: bằng cách thay { […]

Nếu có lỗi không tìm thấy service docker, gõ lệnh docker thấy:

Nguyên nhân do máy này đã cài đặt gói docker trước đó. Khi đó cần gỡ […]

Xóa các dòng chứa từ khóa biết trước Ví dụ: Muốn xóa các dòng có từ “tukhoa” 1. Menu => Search => Mark (hoặc Ctrl + F, chọn Tab Mark […]

Tìm hiểu về resume download

Mình sẽ nói sơ qua flow làm việc của IDM khi bắt đầu tải một file nhé (ý kiến và hiểu biết của cá nhân mình, nên có thể không […]

yum install -y epel-release && yum install -y python34 && yum install -y python34-devel && yum install -y python34-setuptools cd /usr/lib/python3.4/site-packages/ python3 easy_install.py pip   Thế là xong. Tiến hành code […]