hansamu

yum install -y epel-release && yum install -y python34 && yum install -y python34-devel && yum install -y python34-setuptools cd /usr/lib/python3.4/site-packages/ python3 easy_install.py pip   Thế là xong. Tiến hành code […]

Hướng dẫn cài đặt ( cho centos7 )