2018

Nếu có lỗi không tìm thấy service docker, gõ lệnh docker thấy:

Nguyên nhân do máy này đã cài đặt gói docker trước đó. Khi đó cần gỡ […]

[root@abc-kvm93 123_redmine_alert]# ps aux | grep phantom root 23858 0.1 0.0 0 0 pts/2 Z 11:09 0:01 [phantomjs] <defunct> root 25464 0.1 0.0 0 0 pts/2 Z 11:16 0:01 [phantomjs] […]

Xóa các dòng chứa từ khóa biết trước Ví dụ: Muốn xóa các dòng có từ “tukhoa” 1. Menu => Search => Mark (hoặc Ctrl + F, chọn Tab Mark […]

Tìm hiểu về resume download

Mình sẽ nói sơ qua flow làm việc của IDM khi bắt đầu tải một file nhé (ý kiến và hiểu biết của cá nhân mình, nên có thể không […]

yum install -y epel-release && yum install -y python34 && yum install -y python34-devel && yum install -y python34-setuptools cd /usr/lib/python3.4/site-packages/ python3 easy_install.py pip   Thế là xong. Tiến hành code […]

Hướng dẫn cài đặt ( cho centos7 )